ਜਨਰਲ

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ." "ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।" "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ।" "ਇਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ।" ." "ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।" "ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ।" "ਹੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?" "ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?" "ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। " "ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।" "ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?" "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" "ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ।" "ਜਨਤਕ?" "ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ।" "ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? “ “ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” “ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਹੈ।” “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ।” “ਪਰ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” “ਮੱਛੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਇੱਥੇ?" "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ।" "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ।" "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।" "ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ।" "ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ?" "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?" "ਮੈਨੂੰ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਏਗਾ।" ਮੈਨੂੰ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।” “ਆਓ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ।” “ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” “ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ। nt dog." "ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।" "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" "ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" "ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।" "ਮੈਨੂੰ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਦਬੂ। "ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।" "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।" "ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ।" "ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ।" "ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।" "ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" "ਇੱਥੇ ਆਓ।" "ਬੈਠੋ।" "ਇਹ ਹੀ ਹੈ।" "ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ।" "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਹੈ!" "ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ!" "ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ।" "ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।" "ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ." "ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ." "ਇਹ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ." "ਡੌਨ' ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਪਰ ਨਾ ਬਣੋ।” “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ।” “ਇੱਥੇ ਆ।” “ਬੈਠੋ।” “ਹੇਠਾਂ, ਮੁੰਡਾ।” “ਅੱਡੀ।” “ਚੰਗਾ ਕੁੱਤਾ। ""ਹੀਲ।" "ਬੈਠੋ।" "ਬੈਠੋ।" "ਹੀਲ।" "ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ?" "ਇਹ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਹੈ।" "ਇੱਥੇ ਆਓ।" "ਬੈਠੋ।" "ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।” “ਇੱਥੇ ਆਓ।” “ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।” “ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੁੜੀ ਹੋ।” “ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।” “ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਯਮ ਹਨ?” “ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ?" "ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ!" "ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ।" "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਹੈ।" "ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?" "ਰੋਜ਼।" "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ।" "ਗੁਲਾਬ" "ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਮ।" "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ।" "ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?" "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।" "ਗੁਲਾਬ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਗੁਲਾਬ।" "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ।" "ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ।" "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" "ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ।" "ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।" "ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।" "ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ?" "ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।" "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ।" "ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ।" "ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ।" "ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ।" "ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ..." "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" "ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹੋ।" "ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ।" "ਰੋ ਨਾ, ਰੋਜ਼।" "ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।" "ਰੋ ਨਾ।" "ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।" "ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" "ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ।" "ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ." "ਉਹ com ਫੌਜ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।" "ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।" "ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?" "ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ." "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।" "ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ।" "ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।" "ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।" "ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?" "ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ।" "ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ." "ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।" "ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ।" "ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" "ਜੇ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ।" "ਨਹੀਂ। . "ਠੀਕ ਹੈ।" "ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।" "ਘਬਰਾਓ ਨਾ।" "ਘਬਰਾਓ ਨਾ।" "ਨਹੀਂ..." "ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।" "ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ।" "ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ।" "ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ?" "ਉੱਥੇ।" "ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਹ?" "ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।" "ਉਹ ਕੀ ਹੈ?" "ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ।" "ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ?" "ਇਹ ਹੈ..." "ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।" "ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?" "ਘਬਰਾਓ ਨਾ।" "ਘਬਰਾਓ ਨਾ।" "ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" “ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” “ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।” “ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ।” “ਹੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ?” “ਥਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।" "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ?" "ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।" "ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ।" "ਕਿਹੜੇ ਲਈ?" "ਕੁਝ ਨਹੀਂ।" "ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। ." "ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ." "ਕੀ ਹੋਇਆ?" "ਉਹ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਸੀ?" "ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ." "ਉਹ ਹੁਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ." "ਕੀ?" "ਮੈਂ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਕੀਤਾ ਹੈ." "ਕੀ?" "ਮੈਂ ਸੀ ਔਰਤ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ।" "ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।" "ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ।" "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋ?" "ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ।" "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।" "ਇਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਦਿਓ।” “ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਸੀ।” “ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀ।” “ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀ।” “ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।” “ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ?” “ਮੈਂ ਪੰਛੀ ਸੋਚਿਆ। ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ।" "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਛੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਡਣਗੇ।" "ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।" "ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। " "ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ।" "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ।" "ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ।" "ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ।" ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ।” “ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ।” “ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ।” ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। " "ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ।" "ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ।" "ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ।" "ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ।" "ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" “ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ।” “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ?” “ਮੈਂ ਸੀ...” “ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ।” “ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ...” “ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਪੰਛੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਜਏ ਨ ਬਕਟ ਵਚ aa ਸ dako ke ਕਰਦ ਜਏ (ਜਨਵਰੀ 2022).