ਜਨਰਲ

ਕੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਲਾਦ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਲਾਦ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਲਾਦ ਖਾਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (http://www.urmc.rochester.edu/pdf/jfcc/jfcc10.pdf)।

ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਲਾਦ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। (http://www.petsci.com/canine/canine_eating/canine_eating.html)। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਲਾਦ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਦ ਖੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਲ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗਾ।

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਫੀਡ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਸਲਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ), ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਖੰਡ)।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਲਾਦ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਗਰ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਾਦ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੀਅਰ ਪੀਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਲ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਦ ਜਿਗਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਦ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਲ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਦ ਜਿਗਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਦ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਲ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਦ ਜਿਗਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਦ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਲ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਦ ਜਿਗਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਦ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੂੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਟੋਏ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਲ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੈ।

ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦਾ ਫਲੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੇ ਫਲੋਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਡੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੀਵਰ ਫਲੋਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ