ਜਨਰਲ

ਮੈਂ ਬਨਾਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਤਾ gif

ਮੈਂ ਬਨਾਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਤਾ gif

ਮੈਂ ਬਨਾਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਤਾ gif

Pinterest 'ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਤੇ gif ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ। ਕੁੱਤੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ। ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਬੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦਗਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੇਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਬੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁੱਤੇ gif ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਭੋਜਨ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਤੂਰੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣੋ. ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਜਾਂ ਕੇਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਬੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣੋ. ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਬੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਜਾਂ ਕੇਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਨਰਮ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨਰਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਹਨ.

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਤੂਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਜਾਂ ਕੇਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਤੂਰੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣੋ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਨਰਮ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨਰਮ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਤੂਰੇ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਜਾਂ ਕੇਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਟਕਸਟ ਵਚ ਇਕ gif ਕਵ ਸਮਲ ਕਰਏ - ਫਟਸਪ CS5 ਟਊਟਰਅਲ (ਜਨਵਰੀ 2022).