ਜਨਰਲ

ਸੋ ਬੋਲ ਦੋਜਾ ਬਿੱਲੀ

ਸੋ ਬੋਲ ਦੋਜਾ ਬਿੱਲੀ

ਸੋ ਬੋਲ ਦੋਜਾ ਬਿੱਲੀ. ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਲਈ ਕਹੋ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਵਰ ਆਰਟ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਸੂਚੀ ਹੈ…

ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਬੇਸਬਾਲ ਬੈਟ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਔਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, “ਐਨ-ਡਬਲ-ਜੀ!” ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। (ਦਾ ਸਟ੍ਰੀਟਸ 'ਤੇ ਨਿਗਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ)

ਟਰੈਕ ਸੂਚੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ "ਅਕਤੂਬਰ 12, 2015" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਹਾਂ!

ਸੋ ਕਹੋ

ਕਹੋ, ਇਉਂ ਕਹੋ

ਕਹੋ, ਇਉਂ ਕਹੋ

ਯੋ!

ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਗਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ, ਨਿਗਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਦਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਹਾਂ!

ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਗਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ, ਨਿਗਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਦਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਹਾਂ!

ਜੀ! ਗ

ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਪ ਲਗਾਓ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਵੋ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਤ

½ ¾ ©

²

² ² ½

² ¼ ©

² ² ½

½ ¼ ©

² ¼ ½

½ ¼

1 ¼ ©

² ¼

² ¼

½ ¼ ©

² ¾ ½

½ ½ ©

½ ¾ ¼

¼ ¾

½ ¼

¼ ¼

½ ¾

½ ½ ©

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½

½ ½