ਜਨਰਲ

ਬਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਬਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੈ

ਜੇਤੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਇੰਨੀ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ.

ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ:

- ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ.

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ:

- ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ (4 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਫ਼ਾਰਸੀ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ (1 ਦੰਦੀ)

- ਸੰਤਰੀ ਟੈਬੀ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟੀ ਫ਼ਾਰਸੀ (1 ਚੱਕ)

- ਫਾਰਸੀ (1 ਚੱਕ)

-ਸੰਤਰਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ (2 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (2 ਚੱਕ)

-ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਸੰਤਰਾ (1 ਚੱਕ)

-ਨੀਲਾ (1 ਚੱਕ)

-ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਸਲੇਟੀ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ (2 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਕਾਲਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਸਲੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਸਲੇਟੀ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਸਲੇਟੀ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਚੱਕ)

-ਸਲੇਟੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ (1 ਦੰਦੀ)

-ਸੰਤਰਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਸਲੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਸੰਤਰਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ (1 ਚੱਕ)

-ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਕਾਲਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ (1 ਦੰਦੀ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

-ਚਿੱਟਾ (1 ਚੱਕ)

- ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾ