ਜਨਰਲ

ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ

ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ

ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, "ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮੀਰ, ਮਸ਼ਹੂਰ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਏਗਾ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਚਿੱਤਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਇਹ ਭਾਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ mn ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।

ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ mn ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਨਕਲੀ ਕੁੱਤਾ

ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਮੈਂ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਲਾੱਗ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ।

ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਕੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।

ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ, ਆਕਾਰ, ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹਨ. ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ ਇਸ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਕਾਪੀਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ "ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ" ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ.

ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸਡ s ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲਿੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!

s ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨੀਲੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਫੁੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨੀਲੀ ਅੱਖ ਹੈ! ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਮਾਹਰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ s ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਪਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

'ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਲੀ' ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ s ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।

ਸਮਗਰੀ ਲੇਖਕ ਹਰ ਵਾਰ s ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਕੱਚੇ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Google ਚਿੱਤਰ ਖੋਜ (GIS) ਜਾਂ Bing Images (BIN) ਤੋਂ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਭਾਗ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਲੀਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਕਰੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸਮਗਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ (ਈ-ਐਮਐਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦਗੀ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੀਡਬੈਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਇੰਟਰਵਿਊ (ਗਾਹਕ ਸਰਵੇਖਣ), eml ਸੂਚੀਆਂ (ਗਾਹਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ), ਆਦਿ।


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: БЕССТЫЖАЯ ЕВРОПА! Район КРАСНЫХ ФОНАРЕЙ под space кексиком. СКОЛЬКО СТОИТ? ЭТО АМСТЕРДАМ! Цены на. (ਜਨਵਰੀ 2022).