ਜਨਰਲ

ਮੈਂਡਰਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਮੈਂਡਰਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

ਮੈਂਡਰਿਨ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ.

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਈ-ਐਮਐਲਐਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ

ਫੋਰਮ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਸਿਰਫ਼ 'ਪੂ' ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ 'ਹੇ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

'犬' ਵਰਗਾ ਕੁਝ

ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਹਨ।

ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ,

ਤੁਸੀਂ '滚' ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਮੈਂਡਰਿਨ ਵਿੱਚ '滚' ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

'ਵੋ' ਵਰਗਾ ਕੁਝ।

ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ! ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ '滚' ਹਨ

ਮੈਂਡਰਿਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 'ਵੋ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ!

'滚' ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਧੁਨੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਦੋ '滚'।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ 'wo' ਜਾਂ 'hé' ਜਾਂ '我不懂' ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ

ਇਹ!

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 'ਕੁੱਤਾ' ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ '东鲁 ' ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 'ਵੋ' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ!

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਡਰਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ

ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਕੁੱਤੇ' ਅਤੇ 'ਪੂ' ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ

ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ 'ਕੁੱਤਾ' ਅਤੇ 'ਪੂ', ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ

ਚੀਜ਼ ਪਰ ਦੋ ਅੰਤਰ ਹਨ.

1. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 'dog' ਇੱਕ ਨਾਂਵ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡਰਿਨ ਵਿੱਚ 'ਕੁੱਤਾ' ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ

ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਸਿਰਫ਼ '狗' ਜਾਂ '犬' ਨੂੰ ਨਾਂਵ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ

ਮੈਂਡਰਿਨ ਵਿੱਚ 'ਕੁੱਤਾ'।

2. 'ਪੂ' ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 'ਕੁੱਤੇ ਪੂ' ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ. ਪਰ ਮੈਂਡਰਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 'ਡੌਗ ਪੂ' ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ '东鲁猫 ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

爬屁了'।

ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ '犬' ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ 'ਕੁੱਤੇ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ?

ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਕੁੱਤੇ' ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ

'犬' ਜਾਂ '狗' ਜਾਂ '狐狸' ਜਾਂ '猫' ਜਾਂ '犬' ਕਹੋ,

ਜਾਂ '犬爪' ਜਾਂ '犬爪', ਜਾਂ '狼' ਜਾਂ '狂' ਜਾਂ '狂狗'।

ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ 'ਕੁੱਤੇ' ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

'犬' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, '犬' ਅਤੇ '狐狸' ਹਨ

ਸਮਾਨ.

'狗', '狂', ਅਤੇ '狂狗' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ '犬' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ '狗' ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ

'狂狗'।

ਕੁਝ ਲੋਕ '犬' ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ '猫' ਜਾਂ '狗' ਨਹੀਂ?

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ '犬' ਅਤੇ '狗' ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ

ਚੀਜ਼

ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ!

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ '犬' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ 'ਕੁੱਤਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ '犬' ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ '犬' ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ 'ਕੁੱਤਾ' ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

'ਕੁੱਤਾ' ਅਤੇ 'ਪੂ' ਅਤੇ 'ਸ਼ਿਟ'।

ਕੁਝ ਲੋਕ '犬' ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ '狗' ਜਾਂ '狂' ਨਹੀਂ?

ਕੁਝ ਲੋਕ '犬' ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ '犬子'

ਜਾਂ '犬' ਦੀ ਬਜਾਏ '犬牙'। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। '犬' ਏ

ਨਾਂਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ '狗' ਅਤੇ '狂' ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ '犬'

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

'狂' ਅਤੇ '狂狗' ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪਰ '犬' ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

'狂' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਪਾਗਲ'। '狂狗' ਇੱਕ 'ਅਨਟਰਨਡ' ਹੈ

ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਪਾਗਲ ਹੈ ਅਤੇ 'ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤੇ' ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ

ਇਸ ਨੂੰ trn ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਲੋਕ '狂狗' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ '狂犬' ਵਰਗਾ ਕੁਝ

ਜਾਂ '狂草食' ਜਾਂ '狂犬'।

ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਖਤਰਨਾਕ.

'狂' ਅਤੇ '狂狗' ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪਰ '犬' ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ '狂' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 'ਪਾਗਲ'। ਪਰ '犬' ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 'ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਗਲ'। ਚੀਨੀ '狂' ਅਤੇ '狂狗' ਵਿੱਚ

ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ' ਹੈ।

ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 'ਏ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਡੌਗ' ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕੁੱਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ 'ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਗਲ' ਹੈ!

ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ, '狂' ਅਤੇ '狂狗' ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ

'ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਤਰਨਾਕ'.

ਪਰ '犬' ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਕੁੱਤਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ

ਖਤਰਨਾਕ' ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ।

'狂狗' ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ '犬'?

'狂狗' ਵਿਚ '犬' ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਚੀਨੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ '犬' ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ 'ਕੁੱਤਾ' ਅਤੇ 'ਪੂਪ' ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਇਸ ਕਤ ਦ ਆਪਣ ਬਚ ਲਈ ਪਆਰ ਦਖ ਕ ਤਹਡ ਦਲ ਪਗਲ ਜਵਗ (ਜਨਵਰੀ 2022).