ਜਨਰਲ

ਬਿੱਲੀ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਫਰਨੀਚਰ

ਬਿੱਲੀ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਫਰਨੀਚਰ

ਬਿੱਲੀ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਫਰਨੀਚਰ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੈਟ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਲਿਟਰ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੂੜੇ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਕੀ ਇੱਕ "ਕਲੰਪਿੰਗ" ਕਿਸਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਮਟਰ-ਪੱਥਰ, ਇੱਕ "ਨਾਨ-ਕਲੰਪਿੰਗ" ਕਿਸਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਰੇਤ ਜਾਂ ਕਲੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਲੰਪਿੰਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ)।

ਕੂੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਕੂੜੇ ਦੀ ਗੰਧ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿੱਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਕੱਚ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਸਤਾ, ਵਧੇਰੇ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਮਾਂ

ਕੂੜਾ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼, ਪਾਸੇ, ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਆਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਢੱਕਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੱਬਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹਟਾਉਣਯੋਗ ਟਰੇ ਜਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਟਰੇ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੋੜ ਜਾਂ ਦਰਾੜ ਨਾ ਕਰੇ।

ਟਿਊਬੁਲਰ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ

ਇੱਕ ਟਿਊਬਲਰ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਸਿਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਬਲਰ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਕਸੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਪੋਸਟ 'ਤੇ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਊਬੁਲਰ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹਟਾਉਣ ਯੋਗ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਤਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਿਊਬੁਲਰ ਲਿਟਰ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰ ਟਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਲੱਸ਼-ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਂਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਕੰਧ-ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਊਬਲਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਓਪਨ-ਐਂਡ ਬਾਕਸ ਟਿਊਬਲਰ ਬਕਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਿਟਰ ਬਕਸਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ।

ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੂੜਾ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ hr ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਤਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਖੁਰਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੂੜਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਲਿਟਰ ਨੂੰ "ਕਿਟੀ ਲਿਟਰ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਕੂੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਨਲਾਕਾਰ।

ਕੂੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੂੜੇ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਕੀ ਇੱਕ "ਕਲੰਪਿੰਗ" ਕਿਸਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਮਟਰ-ਪੱਥਰ, ਇੱਕ "ਨਾਨ-ਕਲੰਪਿੰਗ" ਕਿਸਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਰੇਤ ਜਾਂ ਕਲੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਲੰਪਿੰਗ ਦਾ ਸੁਮੇਲ)।

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਇਸਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕੂੜਾ-ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਜਾਂ ਪੰਜੇ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ

ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ, ਨਰਮ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਕਸੇ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਕਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ.

ਬਕਸੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਬਲੀਚ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਨਿਰਜੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਕਸਰ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੌਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਘੋਲ ਜਾਂ ਬਲੀਚ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤਰ।

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੂੜੇ ਦੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੀ ਚਟਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਟਿਊਬਲਰ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ

ਟਿਊਬੁਲਰ ਲਿਟਰ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਘੋਲ ਨਾਲ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ