ਜਨਰਲ

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਗਲਾਸ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਕੈਟ ਵਿਦ ਐਨਕਾਂ'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਉਤਸੁਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਸਤ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ।'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਨਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਬਿੱਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੰਟਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬੰਦ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿਡੌਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿਲੰਦੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਕੈਟ ਵਿਦ ਐਨਕਾਂ'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਗਲਾਸ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਕੈਟ ਵਿਦ ਐਨਕਾਂ'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਉਤਸੁਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਸਤ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ।'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟਨਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਬਿੱਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੰਟਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ!

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬੰਦ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿਡੌਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਕੈਟ ਵਿਦ ਐਨਕਾਂ'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਗਲਾਸ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਕੈਟ ਵਿਦ ਐਨਕਾਂ'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਬਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਘੁਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਉਤਸੁਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਸਤ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ।'

ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ gif: 'ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹਨ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਬਲ gif (ਜਨਵਰੀ 2022).