ਜਨਰਲ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸਿਨੁਲੋਕਸ 50mg ਦੀ ਖੁਰਾਕ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸਿਨੁਲੋਕਸ 50mg ਦੀ ਖੁਰਾਕ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸਿਨੁਲੋਕਸ 50mg ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ

2, ਖਰੀਦ ਛੂਟ ਜੈਨਰਿਕ ਲੇਵੀਟਰਾ

ਲੇਵੀਟਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ

0.05) ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ (10 ਜੀ.ਐਸ.

ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ

ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨੋਮਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ 1-2.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਮੋਕ੍ਰਿਪਟਾਈਨ ਸੀ.

ਖਰੀਦ ਛੂਟ ਜੈਨਰਿਕ ਲੇਵੀਟਰਾ

ਆਮ cialis

ਆਮ cialis ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ

1 ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 50 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ

ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ.

ਚੂਹੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ, 1/100) ਇਹ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ 10 ਅਤੇ 1000 mcg/g ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਤੀਜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ

ਇਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਸੁਲਪੀਰਾਈਡ: ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੀ

1950 ਅਤੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ

ਖਤਮ (ਘੱਟ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ) ਐਂਟੀਸਾਇਕੌਟਿਕ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਐਂਟੀਸਾਇਕੌਟਿਕ ਇਲਾਜ।

ਸਲਪੀਰਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਵਜੋਂ

ਕੰਟਰੋਲ, ਘੱਟ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈਲੋਪੀਰੀਡੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ) 'ਤੇ

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਲੇਵੀਟਰਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੇਵੀਟਰਾ ਦੇ ਫਾਰਮਾਕੋਕਿਨੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਕੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ

ਕੁੱਤੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਲਪੀਰਾਈਡ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਲੇਵੀਟਰਾ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਵਾਧਾ

ਹੈਲੋਪੀਰੀਡੋਲ ਨਾਲ ਲੇਵੀਟਰਾ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਲਪੀਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ

ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਪੀਰੀਡੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਐਂਟੀਸਾਇਕੌਟਿਕਸ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੰਧ, ਅਤੇ

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ।

ਕਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਪੀਰਾਈਡ (ਤੇ

ਆਮ ਬਾਲਗ ਖੁਰਾਕ) ਸਿਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

Paliperidone: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ

ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਐਟੀਪੀਕਲ ਐਂਟੀਸਾਈਕੋਟਿਕਸ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ D2 ਰੀਸੈਪਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ:

ਦੋ ਅਧਿਐਨਾਂ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਾਲ

ਵਿਸ਼ੇ (ਦੋਵੇਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਲਿਥੀਅਮ), ਪਲੇਸਬੋ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਉਤੇਜਨਾ (ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਿਥੀਅਮ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ

ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੋ

ਮਰੀਜ਼ (ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਵਿੱਚ)

ਮੰਦੇ ਅਸਰ, ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ

ਹੋਰ ਅਟੈਪੀਕਲ ਐਂਟੀਸਾਈਕੋਟਿਕਸ।

mn metabolic side effect ਭਾਰ ਹੈ

gn, ਜੋ ਕਿ ਲਿਥੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

Lamotrigine: ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਂਟੀਕਨਵਲਸੈਂਟ ਹੈ

ਅੰਸ਼ਕ ਦੌਰੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ (ਮੈਨਿਕ ਕਿਸਮ)

ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਨਿਊਰੋਪੈਥਿਕ pn ਦਾ ਇਲਾਜ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਨੀਆ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਚੈਨਲ ਬਲੌਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੂਟਾਮੈਟਰਜੀਕ ਸਿਨੇਪਸ (ਸਾਇਟ) 'ਤੇ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਟੀਸਾਇਕੌਟਿਕਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ).

ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਨਿਊਰੋਪੈਥਿਕ ਪੀ.ਐਨ.

mn ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹਨ

ਇਨਸੌਮਨੀਆ

ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹਨ

ਹੋਰ ਐਂਟੀਕਨਵਲਸੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ ਗੰਭੀਰ.

ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ: ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਗੁਆਨਾਈਡ ਹੈ ਜੋ

ਗਲੂਕੋਨੋਜੇਨੇਸਿਸ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਟਾਈਪ -2 ਸ਼ੂਗਰ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਟਾਈਪ 1,

ਨਿਊਰੋਪੈਥਿਕ pn, ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿਕਾਰ).

ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮੂਡ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਬਾਇਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ (ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ)।

mn ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀ.ਆਈ

(ਪਾਚਨ) ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟੋਪੀਰਾਮੇਟ: ਇੱਕ ਮਿਰਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਹੈ।

mn ਮੰਦੇ ਅਸਰ ਭਾਰ ਹਨ

gn ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ GI ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਘਟਨਾ।

ਵਜ਼ਨ gn mnly ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ

ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ dyslipidaemia.

ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਬਿੰਜ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Valdecoxib: ਇੱਕ NSD ਹੈ।

mn ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉਪਰਲੀ GI ਹੈ

ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਓਕਾਰਡੀਅਲ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ

ਡਰੱਗ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼.

ਉਲਟ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਇਹ

ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਉਲਟ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਸਬੋ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ.

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

valdecoxib ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਾਊਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।

Etoricoxib: ਇੱਕ NSD ਹੈ।

mn ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉੱਪਰ ਹੈ

GI ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਤੇ, ਰੋਫੇਕੌਕਸਿਬ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਇਓਕਾਰਡਿਅਲ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਇਸ ਦਵਾਈ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਰਕਸ਼ਨ.

ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਾਰਡੀਆਕ

ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਲਟ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਇਹ

ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।

Rofecoxib: ਇੱਕ NSD ਹੈ।

mn ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਪਰਲੇ ਹਨ

GI ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਮਾਇਲੋਟੌਕਸਿਟੀ।

ਗੰਭੀਰ myelotoxicity ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਈਲੋਟੌਕਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋਖਮ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ,

ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ

ਮਾਈਲੋਟੌਕਸਿਟੀ ਦੇ ਲੱਛਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਨ.),

ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੀਲਾਪਣ, ਜਾਂ ਹਾਈਪੋਟੈਂਸ਼ਨ)।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।

COX-2 ਇਨਿਹਿਬਟਰਸ

Cox-2 ਇਨਿਹਿਬਟਰਸ ਨਵੇਂ ਏਜੰਟ ਹਨ

ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ

ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ

'ਤੇ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵ

COX-1 ਅਤੇ COX-2 ਪਾਚਕ. ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ celecoxib,

naproxen, ਅਤੇ rofecoxib. (ਹੋਰ

COX-2 ਇਨਿਹਿਬਟਰਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

icosapent ਅਤੇ

COX-2 ਚੋਣਵੇਂ

ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ।)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ NSDs ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ।

ਐਸਪਰੀਨ