ਪਾਲਤੂ ਬੀਮਾ

ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲਤੂ ਬੀਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲਤੂ ਬੀਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲਤੂ ਬੀਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਸੀਨੀਅਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸਾਥੀ ਹਨ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੀਨੀਅਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਬੀਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ.

ਹਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਾਲਤੂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ:

 • ਪੇਟਪਲਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਬਿੱਲੀਆਂ, ਕਤੂਰੇ, ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਉਚ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • ਪਾਲਤੂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ:
  • ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ
  • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ-ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ.
 • ਟਰੂਪਿਅਨਿਅਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਵੀ ਪੀ ਆਈ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਵਰੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ.
 • ਪੇਥਲਥ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • ਪਾਲਤੂ ਪਲੱਸਯੂ ਪਾਲਤੂਆਂ ਦਾ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਏਐਸਪੀਸੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਚ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • ਪਾਲਤੂਆਂ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਪਾਲਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
 • ਪੀਟਸਫ੍ਰਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.
 • ਆਪਣੇ ਬੱਬਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ.
 • ਪੈਟਸੈਕਚਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ.

ਕੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ $ 1000 ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ.

ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਛੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ $ 1000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.

ਪੈਟ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਤੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.


ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਤੂ ਪਾਗਲ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਈਮੇਲ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੁਝਾਅ, ਉਤਪਾਦ ਯਾਦ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ!