ਖਟਾਈ ਫਸਲ ਸੁਝਾਅ

ਖਟਾਈ ਦੀ ਫਸਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ" ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਸਦੀ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ. ਫਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖੱਟ ਰਹੀ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਬਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ.