ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕੁਝ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ.

 • ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ?
 • ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕਦੇ ਫਲਾਈਨ ਲਿuਕੇਮੀਆ ਜਾਂ ਫਲਾਈਨ ਏਡਜ਼ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ (ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਬ੍ਰੀਡਰ, ਪਿਛਲੇ ਅਵਾਰਾ ਆਦਿ)?
 • ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਫਲੀਅ ਇਲਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀਕਾ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ?
 • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹਨ?
 • ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹਨ?
 • ਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ?
 • ਕੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡਿੰਗ, ਗਰੂਮਿੰਗ, ਆਦਿ?
 • ਕੀ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ?
 • ਖਾਣਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਸਕ੍ਰੈਪਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ?
 • ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ?
 • ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਉਂਦੀ ਹੈ?
 • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਘ ਜਾਂ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਆਮ ਟੱਟੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
 • ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਟੱਟੀ ਟੱਟੀ ਕੀਤੀ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?

  ਕੁਝ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

  ਅੱਖਾਂ ਬਾਰੇ:

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਟ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?
 • ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਬੱਦਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਲਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ?
 • ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੋ ਅਕਾਰ ਦੇ ਹਨ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ?

  ਕੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ:

 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋਜ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
 • ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਨ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ?
 • ਕੀ ਕੰਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਬੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਕੰਨ 'ਤੇ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਕੰਬਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਮਲਦੇ ਜਾਂ ਚੀਰਦੇ ਹੋ?

  ਨੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ:

 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀੜ, ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਹੂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਸੀਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?

  ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਰੇ:

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੀਭ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਜ ਦੇਖੀ ਹੈ?
 • ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?
 • ਮਸੂੜੇ - ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਰਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?
 • ਕੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜਕਣ ਜਾਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
 • ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟਿਕਸ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੁਆਲੇ ਫਸੀਆਂ ਹਨ?

  ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ:

 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਖੰਘ ਮਿਲੀ ਹੈ?
 • ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੈ?
 • ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਗਿਣੋ.

  ਪੇਟ / ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ:

 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਸਤ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?
 • ਕੀ ਪੇਟ / ਪੇਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੋਜਿਆ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ, ਤੌਲੀਏ, ਤਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

  ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ:

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਵੇਲੇ ਖਿਚਾਅ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਹੂ ਹੈ?
 • ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ catਰਤ ਬਿੱਲੀ ਪੇਟੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿਚ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ catਰਤ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਨ? ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿਚ?
 • ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗਰਮੀ ਚੱਕਰ ਕਦੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰ ਬਿੱਲੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ?
 • ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਿਚ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ?

  Musculoskeletal ਸਿਸਟਮ - ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਬਾਰੇ:

 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?
 • ਕੀ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਜੋੜ ਸੋਜ ਰਹੇ ਹਨ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਕੜ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚਿਪਕਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਵੇਖਿਆ ਹੈ?

  ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.


  ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Cat TV: 8 Hours of stimulating abstract footage to entertain your cat! (ਨਵੰਬਰ 2021).